C/ Major, 16 - 07740 Es Mercadal - Tf/ 971 37 50 02 - Fax: 971 37 55 76   
     

       
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
LOGO

Gestions i serveis

Ajuts econòmics per a l'activació i millora de la qualitat comercial

Objecte del Tràmit: La finalitat d’aquestes ajudes és aportar recursos econòmics a les persones fisiques o jurídiques titulars dels establiments d’activitats no essencials, per contribuir a la reactivació de les empreses, el manteniment del teixit comercial i empresarial des Mercadal i l’impuls de la promoció i dinamització del sector.
Àmbit de responsabilitat: Intervenció
Qui ho pot demanar: Podran sol·licitar l'ajuda econòmica les persones físiques o jurídiques, en qualsevol de les formes reconegudes, titulars d'establiments oberts al públic, d'activitats no essencials, obligats a cessar l'activitat o a no iniciar-la, en compliment del que estableix el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d'alarma.
Requisits a complir: 1. Els sol·licitants que es vulguin acollir a aquests ajuts hauran de reunir els següents requisits:
a) Tenir domicili social i fiscal a Menorca i establiment al municipi des Mercadal.
b) Figurar d'alta a l’IAE, anual o temporal, en algun dels epígrafs següents:
• Agrupació 64 i 65 Comerç al detall, llevat de les excepcions que figuren a l’art. 10.1 del Reial decret 463/2020, de 14 de març
• Grup 671 Serveis d'alimentació als restaurants
• Grup 672 Serveis d'alimentació a les cafeteries
• Grup 673 Serveis d'alimentació als cafès, bars amb menjar i sense
• Grup 676 Xocolateries, gelateries i orxateries
• Grup 491 Bijuteria
• Grup 613 Comerç al major d’articles de vestir
• Grup 755 Agències de viatges
• Grup 854 Lloguer vehicles sense conductor
• Grup 855 Lloguer d’embarcacions
• Grup 887 Maquilladores i esteticistes
• Grup 933 Activitat d’ensenyament
• Grup 972 Perruqueries i salons de bellesa
c) Disposar de títol habilitant municipal per exercir l'activitat, expedit per l’Ajuntament des Mercadal (llicència d'obertura i funcionament, declaració responsable d'inici i exercici d'activitat, o similar).
d) Tenir una plantilla mitjana, inclosa la persona titular de l'activitat, d'un màxim de 8 treballadors, per als epígrafs 64 i 65; un màxim de 10 treballadors per als epígrafs 671, 672, 673, 676, 491, 613, 755, 854, 855, 887, 933, 972. La plantilla mitjana s'ha de calcular per treballadors, per any i a temps complet. En el cas de persones treballadores a temps parcial o fixes discontínues, el seu còmput serà proporcional a les hores treballades.
e) Trobar-se al corrent de les obligacions tributàries, amb la Seguretat Social i amb l'Ajuntament, així com estar al corrent en el pagament d'obligacions per reintegrament de subvencions públiques.
f) No estar en cap de les circumstàncies que li impedeixin adquirir la condició de persona beneficiària de l’ajuda econòmica, que estableix l'art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276 de 18.11.2003)

Documentació a presentar: 1. Sol·licitud, que utilitzarà l’imprès normalitzat (annex 1)
2. Documentació:
Doc 1. Document d’identitat del sol·licitant (CIF/DNI/NIE)
Doc 2. Escrit de representació
Doc 3. DNI del representant
Doc 4. Compromís de les accions a desenvolupar, segons el model de l’annex 2
Doc 5. Certificat de trobar-se al corrent de les obligacions tributàries, el qual pot ser substituït per l’autorització perquè l’Ajuntament per consultar les dades escaients davant les respectives administracions
Doc 6. Certificat de trobar-se al corrent de les obligacions amb la Seguretat Social, el qual pot ser substituït per l’autorització perquè l’Ajuntament per consultar les dades escaients davant les respectives administracions
Doc 7. Declaració responsable, segons el model de l’annex 3
Doc 8. Full de dades bancàries, segons el model de l’annex 4 o document anàleg

On es pot realitzar el tràmit: Presencial: (persones físiques): Ajuntament des Mercadal
Per telèfon (només informació): (només informació): 971 375002
Per correu: c/ Major, 16 07740 Es Mercadal
Per FAX (només informació): (només informació): 971375576
Correu electrònic: (només informació): secretaria@esmercadal.es
Altres: persones jurídiques i físiques: tràmit telemàtic: www.carpetaciutadana.org
Plana web: carpeta ciutadana de l’Ajuntament des Mercadal: www.esmercadal.es
Gestió que ha de fer el ciutadà: Sol·licitar l’ajut econòmic.
Terminis de ciutadà: 20 dies hàbils a comptar des de la publicació de la convocatòria al BOIB
Terminis de l'administració: Sis mesos per resoldre des de la sol·licitud
Tarifes aplicables: Gratuït
Resposta al ciutadà: Resolució de batlia
Marc Legal: • Convocatòria aprovada per resolució de batlia número 530 del dia 12 de juny de 2020
• Extracte convocatòria publicada al BOIB núm. 108 de dia 16 de juny de 2020
• Ordenança general reguladora de la concessió de subvencions, (BOIB núm. 162, de 27/10/2005).
• Llei 38/2003, General de Subvencions

Sentit del Silenci Administratiu: Negatiu
Observacions: Les convocatòries estàn al Tauler d'anuncis http://www.aj-esmercadal.org/tauler/edictes.aspx?tipo=04
 


Documents Relacionats:


C/ Major, 16 - 07740 Es Mercadal
Tf/ 971 37 50 02 - Fax: 971 37 55 76
general@esmercadal.es

       
Avís Legal  |  Accessibilitat  |  XHTML 1.0  |  CSS 2.1  |  RSS
Ajuntament de Ferreries