C/ Major, 16 - 07740 Es Mercadal - Tf/ 971 37 50 02 - Fax: 971 37 55 76   
     

       
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
LOGO

Gestions i serveis

Ajuts per a la instal·lació de limitadors de so amb tacògraf

Objecte del Tràmit: Donar suport als establiments turístics o de restauració que vulguin rebre un ajut per instal·lar limitadors de so amb tacògraf
Àmbit de responsabilitat: Secretaria
Qui ho pot demanar: Les persones que compleixin els requisits
Requisits a complir: Els sol·licitants que es vulguin acollir a aquests ajuts hauran de reunir els següents requisits:
a) Ser el titular o explotador d’un establiment comercial, com ara bar, restaurant, hotel o similars que vulguin realitzar música a l’exterior del local i estiguin situats al terme municipal des Mercadal
b) Tenir instal·lat o instal·lar un limitador acústic enregistrable i interconnectat a través d’internet amb la policia local des Mercadal. L’aparell s’ha d’interconnectar amb la policia local des Mercadal a través d’internet amb el software que determini l’Ajuntament
c) Sol·licitar i obtenir la lllicència d’activitats per exercicir l’activitat que genera els sons limitats pels aparells objecte de subvenció
d) No incórrer en cap dels supòsits de l’article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de Subvencions (LGS).
e) No estar incurses en les causes de prohibició previstes en els apartat 5 i 6 de l’article 4 de la Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del Dret d’Associació, així com en l’article 30.4. de la mateixa.

Documentació a presentar: Les sol·licituds s’han de presentar, dins del termini establert en la convocatòria al Registre General de l’Ajuntament des Mercadal i inclouran la següent documentació
1. Sol·licitud, que utilitzarà l’imprès normalitzat inclòs a l’annex 1
2. Document d’identitat del sol·licitant (CIF/DNI/NIE)
3. DNI del representant, així com el document de representació
4. Documentació acreditativa de la titularitat o explotació de l’establiment comercial.
5. Projecte o memòria, que inclogui un plànol de situació del lloc on ha d’instal·lar-se el limitador de so amb tacògraf i un pressupost del cost de l’actuació
6. Certificat de trobar-se al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social
7. Declaració responsable del representant legal de l’entitat de tots els ajudes obtinguts i/o sol·licitats en el mateix any natural, d’altres organismes pel mateix concepte
8. Declaració responsable de no estar sotmès a cap de les circumstàncies que determinen la impossibilitat d’obtenir la condició de beneficiari o entitat col·laboradora de les subvencions públiques recollides en l’article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions
9. Declaració responsable signada pel representant legal de l’entitat de no estar incurses en les causes de prohibició previstes en els apartat 5 i 6 de l’article 4 de la Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del Dret d’Associació, així com en l’article 30.4. de la mateixa
10. Full de dades bancàries: document de designació del compte bancari (IBAN)

On es pot realitzar el tràmit: Presencial: (persones físiques): Cases consistorials o Oficina de recaptació
Per telèfon (només informació): (només informació): 971 375002
Per correu: (persones físiques): c/ Major, 16 07740 Es Mercadal
Per FAX (només informació): (només informació): 971375576
Correu electrònic: (només informació): general@esmercadal.es
Altres: Telemàticament: carpeta ciutadana de l’Ajuntament des Mercadal: www.esmercadal.es
Plana web: (només informació) www.esmercadal.es
Gestió que ha de fer el ciutadà: Ajuts per a la instal·lació de limitadors de so amb tocògraf a establiments turístics i de restauració.

Terminis de ciutadà: Fins 30 de setembre de 2018
Terminis de l'administració: Dos mesos
Tarifes aplicables: Gratuït
Resposta al ciutadà:
Marc Legal: En tot allò no previst expressament en aquestes bases serà d’aplicació l’ordenança general reguladora de la concessió de subvencions, aprovada inicialment pel Ple de l’ajuntament d’11 d’octubre de 2005 i publicada definitivament en el BOIB núm. 162, de 27/10/2005.

En qualsevol dels casos seran aplicables les disposicions contingudes en les normes següents:
- Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE 18/11/2003)
- Decret legislatiu 2/2005, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de subvencions de la comunitat autònoma de les Illes Balears (BOIB 31/12/2005).

Sentit del Silenci Administratiu: Negatiu
Observacions: NOTA
Els diferents models de sol·licituds i declaracions responsables es poden emplenar amb PDF.
El programa que s'ha d'emprar s'ADOBE READER.

 


Documents Relacionats:


C/ Major, 16 - 07740 Es Mercadal
Tf/ 971 37 50 02 - Fax: 971 37 55 76
general@esmercadal.es

       
Avís Legal  |  Accessibilitat  |  XHTML 1.0  |  CSS 2.1  |  RSS
Ajuntament de Ferreries